Simulační medicína
v teorii

Simulace nám umožňují zažít opakovaně vypjaté situace, připravit se na řešení obvyklých i méně obvyklých kritických stavů. A to vše v bezpečném prostředí. Prožití situace má daleko větší efekt na zapamatování a výslednou znalost v porovnání s tím, co si sami přečteme nebo slyšíme na přednášce. Simulace se skládá z předem připraveného klinického scénáře, který se účastníci snaží vyřešit za pomoci všech dostupných prostředků. Při následném rozboru, debriefingu, probíhá sebereflexe, ideálně s nalezením správných řešení. Kouzlo celé simulace spočívá v nalezení optimální způsobu zvládnutí situace samotnými účastníky. Případné chyby nejsou brány jako selhání, ale naopak jsou vítány a vnímány jako příležitost ke zlepšení.

Již od prvních pokusů o simulační scénáře s využitím hi-tech simulátorů s nadšením sledujeme, jak intenzivní prožitek jsme schopni vyvolat jak v účastnících, tak i v sobě samých. A to je pro nás obrovskou motivací se zlepšovat, zdokonalovat, učit se novým věcem. Pozitivní motivace a intenzita zážitku je naším hnacím motorem v cestě vpřed. Díky tomu cítíme nadšení, nové motivace, chuť do práce, a rádi bychom toto přenesli i na kolegy lékaře, sestry, studenty medicíny.

     

 Princip výuky pomocí simulace je světově rozšířený trend vzdělávání lidí, kteří jsou v rámci své profese vystavováni kritickým situacím, které musí sami a rychle řešit, a proto je nedílnou součástí výuky lékařů a sester. Díky simulaci dokáží bezpečně získat a procvičit znalosti a dovednosti, které v reálném životě vedou k rychlejšímu nalezení nejlepšího řešení situace. Způsob výuky zážitkem nás nadchl a zaujal natolik, že jsme se rozhodli založit Sekci Simulační Medicíny při KARIM 2. LF UK a FN Motol. Touto cestou bychom rádi zlepšili přípravu studentů a zkvalitnili péči poskytovanou našimi zdravotními sestrami a lékaři.

Cílem simulace není výkon a soutěž o nejlepší výsledek, ale snaha nalézt příčiny chyb, důvody, proč se chyby dějí, a snáze tak vymyslet způsob, jak jim předcházet. I proto je rozbor simulace srdcem celé výuky. Důraz je kladen na komunikaci a spolupráci v týmu, osvojení si tzv. soft skills a postupů vycházejících z CRM (crisis resource management).

Našim cílem je motivovat lékaře a studenty ke studiu a práci a podporovat jejich touhu „být dobří“ a učit se novým věcem. Díky tréninku náročných situací se mohou minimalizovat jednotlivé chyby či opomenutí, zlepší se komunikace a práce týmu. Vše dohromady vede ke zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti péče o naše pacienty, což je tím hlavním a nejdůležitějším cílem našeho počínání.