MUDr. Jan Bureš

Vedoucí Sekce simulační medicíny KARIM 2. LF UK a FN Motol


Toho času na rodičovské dovolené